Valentis
valentis logo

Анализ на приложението на NatAspin H при исхемична болест на сърцето

NatAspin H при пациенти с исхемична болест на сърцето

Въведение

При физиологични условия кървенето спира в резултат на процеса на кръвосъсираване.

 В присъствието на тромбоцити и фибриноген неразтворимия съсирек запечатва увредената

зона. Когато става въпрос за кръвосъсирване при нормални условия винаги е въвлечена и фибринолитичната система..Нейният основен компонент – плазминът, започва да разтваря вече сформираните кръвни съсиреци.

Тип I инхибиторът на плазминогенния агтиватор. (PAI-1)…подтиска фибринолитичния процес. Той инхибира превръщането на плазминоген в плазмин, увеличава стабилността на вече сформирания тромб и устойчивостта му към разтваряне, което води до блокиране на кръвоносния съд от тромба.. Когато има дефицит на PAI-1 активността, какъвто е случаят при редки генетични заболявания Това се манифестира като удължено кървене.

В края на последното столетие се установи, че PAI-1  активността увеличава риска от сърдечни и съдови заболявания. Увеличена   PAI-1   активност   се наблюдава при артериална тромбоза(около 3 пъти по-висока отколкото при венозна), а също така и на местата на атеросклеротични лезии. Най-честа се установява такава повишена активност на (PAI-1)  при пациенти с диабет тип 2 и затлъстяване. Няколко от PAI-1 генните варианти (генотипи) могат да повлияят на активността на този ензим в организма. Вариантът  PAI-1675 4G / 5G е най-често проучван. PAI-1 активността на лицата с 5G / 5G версия се счита за нормална. Носители на 4G / 5G и 4G / 4G версията имат по-висока  PAI-1  активност.  Тези  пациенти  често  имат предразположение към диабет, артериална или венозна тромбоза, инфаркт на миокарда със ST елевация.

PAI-1 активността може да бъде намалена от някои естесвени активатори на фибринолитичната система. Един от тях е ензима натокиназа изолиран от японското сирене нато. Знаейки,че PAI-1 активността при хора с различен PAI- 1 генотип е различна се очаква и ефекта на натокиназата при различните генотипи да е различна. Дизайнът на нашето проучване беше предназанчен да установи дали продуктът НХ има позитивен ефект върху активността на фибринолитичната система и как тази активност се различва при различните генотипи.

Методи

Проучването е проведено в Кардиологичната клиника на Литовския университет  по  здравни науки (ЛУЗН) и сертифицираната Молекулярна Кардиологична лаборатория на Кариологичния Институт към ЛУЗН. Пациентите подбрани да участват в проучването са с Функционален клас II на ИБС (исхемична болест на сърцето Контролната група се формира от здрави хора на случаен принцип.

Разрешение No BE-2-42 за проучването е издадено от Регионалната Етична Комисия за Биомедицински Пручвания в Каунас. По време на разговора с главния изследовател всички субекти бяха запознати с процеса на проучването. Пациентите съгласили се да учстват са подписали формуляри за информирано съгласие одобрени от Регионалната комисия по етика.

Пациентите включени в проучването приемаха в продължение на 6 месеца NatAspin H,, 1 капсула от който съдържа 3 хиляди ибринови единици (165 мг) натокиназа и 6 мг от антиоксиданта хидрокситирозол извлечен от маслиново дърво.

При всяка визита пациентите бяха мониторирани по следните клинични показатели:

  • PAI-1 плазмено ниво;
  • Липидограма ;
  • креатинин ;
  • чернодробни ензими  GOT  (glutamatoksaloacetattran- saminase) и GPT (glutamatpiruvattransaminase) ;
  • обща кръвна картина с включени тестове за кръвосъсрване (време на кървене и време на съсирване) (SPA/ TNS);
  • входящо определяне на генотипа ( PAI-1675 4G/5G  генотип)  чрез DNA тестинг по време на първата и третата визита (след 6 месеца) е измервана дебелината на интима медиа на артериа каротис на шията.
  • генотип PAI-1 675 4G / 5G е проучен също в произволна извадка от здрави хора.

Анализи

Резултатите са представени като средни ± стандартно отклонение. Резултатите се считат за статистически значими при р <0.05. Честотата на генотипа са изразени като процент.

 Резултати

Общ преглед на клиничното състояние на пциента след 6 месеца от първия тест

6 месеца след първия тест не са установени статистически значими промени в хематологичните и биохимични индикатори на тестуваните пациенти. (Table 1) (Table 2).

Table 1. Haematological changes of tested patients
Indicator First test After 6 months
Average SN Average SN
WBC (109/l) 5,098 1,165 5,25 1,113
Neut (109/l) 3,019 1,018 2,963 0,848
Lymph (109/l) 1,525 0,374 1,67 0,343
Mono (109/l) 0,290 0,133 0,303 0,105
Eos (109/l) 0,145 0,609 0,173 0,124
Baso (109/l) 0,032 0,011 0,043 0,171
Luc (109/l) 0,088 0,033 0,098 0,033
RBC (1012/l) 4,567 0,306 4,557 0,328
HGB (g/l) 138,5 9,367 139,43 10,483
HCT (proc.) 41,825 2,695 41,58 2,751
PLT (109/l) 277,67 80,656 252,04 44,167
MPV (fl) 8,758 0,969 8,53 1,159
Table 2. Changes of biochemical indicators of tested patients
Indicator First Test After 6 months 
Average SN Average SN
CREA (µmol/l) 59,620 9,315 58,170 11,134
GPT (U/l) 31,080 21,819 31,090 18,491
GOT (U/l) 24,710 13,569 23,480 8,279
CHOL (mmol/l) 6,236 1,101 6,016 1,057
DTL (mmol/l) 1,882 0,463 1,810 0,487
MTL (mmol/l) 3,731 1,232 3,663 0,951
TGL (mmol/l) 1,864 2,936 1,541 0,872
SPA 105,571 19,435 102,030 15,470

Ултразвуковото изследване на дебелината на съдовата интима медиа не показа статистически значими промени (Table 3).

Table 3. Neck vascular intima media thickness
Indicator First Test Final Test
Right Carotid Artery Average SN Average SN
Arteria carotis communis 0,0793 0,0156 0,0796 0,0152
Arteria carotis ties stormeniu 0,1083 0,0335 0,1027 0,0370
A. Carotis interna 0,0700 0,0140 0,0665 0,0133
V max. right syst. (cm/sec.) 69,8700 14,0200 70,0900 13,1460
V max right diast. (cm/sec.) 27,9100 8,1240 29,5200 9,7650
Left Carotid Artery Average SN Average SN
Arteria carotis communis 0,0822 0,0150 0,0817 0,1614
Arteria carotis ties stormeniu 0,1150 0,0287 0,1113 0,0281
A. Carotis interna 0,0665 0,1220 0,0639 0,0123
V max. left syst. (cm/sec.) 66,7000 16,9770 66,2200 16,1550
V max left diast. (cm/sec.) 26,7000 6,2630 27,0400 8,9110

Честота на PAI-1 генотипа в пробите от изследваните пациенти и здрави хора

В нашата извадка пациенти с PAI-1 4G/4G генотип бе установен по-често отколкото при случайна извадка от здрави индивиди (p = 0.35), но 4G/5G генотипа бе по-често срещан при здрави индиви (p = 0.26).

Влияние на генотипа за промените на PAI-1 плазмената концентрация след 6 месеца

6 месеца след първата проба 6, PAI-1 концентрацията в кръвта на тестваните пациенти  беше значително по-ниска (p=0.01), 77±45 ng/ml vs. 115±57 ng/ml (Fig. 2 ).

Предвид генотипа , PAI-1 концентрацията беше значимо редуцирана при пациенти с генотип 4G/5G p (67±26 ng/ml vs. 112±55, p=0.04), а пациентите с 4G/4G генотип са показали тенденция (77±47 ng/ml vs. 116±57 ng/ml, p=0.09) (нивото на PAI-1 е намалено при пациенти с агресивни варианти, чийто брой сред здрави хора е 85.8 на сто ). За пациентите  5G/5G PAI-1 концентрацията не се е променила сигнификантно (p=0.76).

Влияние на генотипа върху концентрцията на липопротените

6 месеца след първия тест липидограмата на пациентите не се променя статистически значимо . Нивото на общия холестерол в кръвта намалява за пациентите с генотипи 4G/4G и 5G/5G (p=0.3). 5G/5G пациентите са показали намаление на липопротеините с ниска плътност (p = 0.2), а пациентите с генотип 4G/4G – на концентрацията на триглицеридите (p=0.4). Концентрацията на липопротените с висока плътност остава стабилна по време на целия период (p=0.9).

Обсъждане на резултатите

По време на проучването беше установено, че активността на PAI-1 в плазмата намалява за пациентите приемащи NatAspin H в продължение на 6 месеца , ние също така установихме  намаление на концентрацията на липопротеините в зависимост от различните PAI-1 генотипи.

Ние анализирахме PAI-1 генотипите в групата на пациентите а също и в референтната групата от здрави индивиди. Високо активният PAI-1 4G/4G генотип беше наблюдаван по- често в групата на пциентите, а 4G/5G със средна активност беше по-чето срещан в групата на задравите (49.7 percent). Ние смятаме, че такова разпределение на генотипите е асоциирано с по-висока податливост към атросклероза при изследваните пациенти с функционален клас II исхемична болест на сърцето. По-ранни проучвания са показали, че PAI- 1 е значително увеилчен по време на възпалителен процес и при наличие на атеросклроза: PAI-1 има значително въздействие върху активността на някои цитокини (inter- leukin 8, leukotriene B4) , миграцията на моноцитите, и способността на неутрофилите да фагоцитират.

След 6 месеца прием на NatAspin H, концентрацията на PAI-1 при наблюдаваните пациенти беше значително редуцирана. За 4G/5G пациентите тя е намаляла най-много– с 1.7 пъти, а за пула 4G/4G пациенти – 1.5 пъти. Незначителна редукция е наблюдавана при 5G/5G пациентите чийто брой в групата на   здравите е бил само 14.2 %. Съгласно референтната литература, хората с 5G/5G трчбва да имат по-ниска PAI-1 активност.

След 6 месеца нивото на липидите в плазмата на тестваните субекти е намаляло.. Нивото на общия холестерол в кръвта намалява за пациентите 4G/4G и 5G/5G. Триглицеридните нива намаляват за 4G/4G пациентите, а липопротеините с ниска плътност намаляват за пациентите с генотип 5G/5G. Приемът на натокиназа не е засегнал концентрацията на липопротеините с висока плътност в кръвните тестове. PAI-1,  в изобилие произвеждан в мастната тъкан, е тясно свързан с фофолипидите  и  фибрина:  натрупания  в атерослеротичните  лезии    фибрин    увеличава     LDL афинитета  и  стимулира  акумулацията  на  липиди  в атеросклеротичната   плака.

При намалената функция на фибринолитичната система в засегнатите от атеросклерозата места възниква дисфункция на ендотела поради натрупания фибрин по стените на кръвоносните съдове. Това причинява процес на възпаление и клетъчна миграция. Организмът започва да произвежда колаген, увеличава пропускливостта на съдовете, промотира процес  на  възпаление,  агрегация  на тромбоцити, кръвосъсирване и инхибиция на фибринолизата. Хвърлихме кратък поглед на процеси в организма конролирани от множество компоненти свързани помежду си. Решаването на   проблема с   индивидуализирано   лечение   и   профилактика   е възможно само след комплексен анализ на на системата на кръвосъсирване и фибринолиза и разглеждане ролята на възпалителния процес.

Обобщение и препоръки

След  6  месеца,  плазмента  концентрацията  на    PAI-1   сигнификантно   намаля   при   всички   субекти   на проучването.  В  зависимост  от  генотипа,  най-изявен намаляващ ефект по отношение на PAI-1кръвното ново беше наблюдаван при пациенти с генотитпи PAI-1 4G/4G и  4G/5G. Максимална редукция на общия холестерол и липопротеините с ниска плътност  възникна при PAI-1  5G/5G  пациенти.Нивата  на  триглицридите  намаляха при   4G/4G пациенти. Клиничните характеристики на наблюдаваните пациенти не се промениха значително.

Ние препоръчваме NatAspin H при пациенти:

  • за редуциране на общия холестрол , липопротеините с ниска плътност и триглицеридите в кръвта;
  • за превенция на атеросклерозата и атеросклеротичната съдова  стеноза/рестеноза;
  • за намаляване на артериалния и  венозен тромбозен риск.

Етикети:

Още от нашия блог

Какво е Дислипидемия – диагностика и лечение

Какво е Дислипидемия – диагностика и лечение

Ново: Витамини К предпазва от тежък COVID-19

Ново: Витамини К предпазва от тежък COVID-19

Витамин К2

Витамин К2

ПРОУЧВАНЕ: ПРИЕМ НА ВИТАМИНИ К2, Д3 И КАЛЦИЙ ПРИ ДИАБЕТ ТИП 2, ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

ПРОУЧВАНЕ: ПРИЕМ НА ВИТАМИНИ К2, Д3 И КАЛЦИЙ ПРИ ДИАБЕТ ТИП 2, ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО