Valentis
valentis logo
  1. Въведение

Вашата поверителност е важна за нас, ВАЛЕНТИС БЪЛГАРИЯ ООД (за краткост по-долу „ВАЛЕНТИС БЪЛГАРИЯ“ и/или „Ние“ и/или „Организацията“); e-mail: info@valentis-bg.com

В настоящата Политика за защита на данните („Политика“) бихме желали да обясним кои сме ние, какви лични данни събираме за вас, защо ги събираме и какво правим с тях по лесен и разбираем начин. Лични данни са всички данни, с чиято помощ можем пряко или косвено да Ви идентифицираме. Като Администратор на данните, ВАЛЕНТИС БЪЛГАРИЯ  прилага всички подходящи технически и организационни средства, за да не допуска неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Политиката се прилага в отношенията между администратора на данните ВАЛЕНТИС БЪЛГАРИЯ ООД

  1. Какво съдържа Политиката?

Политиката за защита на данните съдържа информация за начина, по който обработваме Вашите данни, когато взаимодействате с нас при:

като потребител, бизнес клиент, партньор, (под-) доставчик, изпълнител или друго лице, което има търговски отношения с нас.

„Обработване“ означава всякакви действия, извършени върху лични данни, които включват събиране, записване, съхранение, изменение или обновление, извличане, консултация, използване, разкриване с ръчни и/или автоматични средства.

  1. Кой е администратор на Вашите данни? Длъжностно лице по защита на данните.

Данните Ви се обработват от ВАЛЕНТИС БЪЛГАРИЯ ООД, гр.София, ул. “Царибродска”  №94 ет.3. За допълнителни въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете и с определеното от нас длъжностното лице по защита на личните данни  чрез следните координати: Йордан Чолаков, info@valentis-bg.com

  1. Какви данни събираме за Вас?

В зависимост от това кой сте (напр. клиент, потребител, доставчик, бизнес партньор и др.) и как взаимодействате с нас (напр. онлайн, офлайн, по телефон и др.), може да обработим различни данни за вас.

Категории данниВидове лични данни
Лична идентификацияиме, фамилия, дата на раждане
Информация за контакти и доставкаимейл, телефонен номер, адрес, държава
Данни от регистриране на потребителпотребителско име, парола
Данни при ползване на Фейсбук страницасоциален профил
Финансови данни за целите на извършване на плащане в онлайн магазина ниданни за кредитна карта, информация за банкова сметка
Друга информацияДопълнителна информация, предоставена от Вас по Ваше усмотрение

В допълнение към информацията, която ни предоставяте пряко (вижте горе), може да събираме информация, която ни е изпратена през Вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство за достъп. Повече информация можете да намерите в нашата Политика за бисквитки, качена на нашия сайт. 

Можем да получим информация за вас от публично достъпни източници (както е позволено от закона) като публични бази данни, наши маркетингови партньори или платформи за социални медии, когато изберете да се свържете с такива устройства. Можем да съчетаем тази информация с друга информация, която получим от Вас.

Можем да съберем и обработим и данни от видеонаблюдение, при посещение на нашите офиси въз основа на нашия законен интерес.

Може да изберете да не ни предоставите някои видове информация, но това може да се отрази на Вашата възможност да използвате някои функции на продуктите и/или услугите.

В съответствие със закона, ние няма да обработваме данни, свързани с

Ако трябва да обработваме този тип данни, винаги ще изискаме Вашето предварително съгласие или ще ги обработим на друго подходящо правно основание.

  1. Как използваме Вашите данни?

Можем да обработваме Вашите данни за различни цели, но само когато имаме правни основания за това. Моля, вижте обобщението по-долу

Правни основанияЦели на обработване
Сключване на договориПреддоговорни отношения; Поръчка и доставка на продукти и/или услуги, закупени от вас, управление на поръчки, рекламации и др.; Свързване с Вас за доставка на нашите продукти; Регистрация в мобилни приложения или интернет сайтове; Проследяване на точното изпълнение на договора в това число: получаване и обработване на поръчки за доставка на продукти, изпълнение на поръчки, проверка на самоличност на получателя на доставката, обработка на право на отказ от договор, рекламации, упражнени търговски гаранции, жалби или сигнали във връзка с предлаганите продукти, кореспонденция във връзка с подадени сигнали, жалби и други;
Спазване на законови задължения и обществен интересРазкриване на данни на държавни или надзорни органи при поискване. Задължения за докладване, одити за съответствие, данъчни облекчения, задължения за архиви и докладване, изпълнение на изискванията на правителствени проверки и други искания от правителствени или други обществени органи. Установяване, отправяне или защита срещу правни искове. Проверка на самоличност и възраст на получателя на доставката. Дейности по осчетоводяване и отчитане на получени плащания.
Законни интересиКлиентска поддръжка или поддръжка от център за връзка; Предоставяне на информация за нови продукти и услуги на вече настоящи клиенти; Управление на вътрешни оплаквания или искове; Установяване, отправяне или защита срещу правни искове; Сигурност и защита на нашите интереси/активи, например въвеждане и поддържане на технически и организационни мерки за сигурност, провеждане на вътрешни одити и разследвания, извършване на оценки за потвърждение на конфликт на интереси; Управление на вътрешни оплаквания или искове.
СъгласиеПри определени кампании и във връзка с участието и провеждането им. При директен маркетинг.

Когато това се изисква от закона и не можем да използваме нашия законен интерес, ще поискаме Вашето съгласие, преди да започнем да Ви изпращаме съобщения за свои продукти, услуги, събития и промоции по различни канали: имейл, телефон, SMS и др. За да предоставите Вашето съгласие, можете да поставите отметка в полето за съгласие да получавате новини и промоции или за ползване на Вашите данни за цялостен анализ на тенденции в електронната търговия. Ние също Ви предоставяме възможност да се отпишете и да оттеглите съгласието си по всяко време, с изпращане на уведмление до e-mail адреса ни за контакт: info@valentis-bg.com или съгласно информацията публикувана на уебсайта ни. Ако изпращаме съобщенията, въз основа на нашия законен интерес, то ще Ви дадем опция за отписване и възражение срещу такъв тип обработка.

  1. Кога споделяме Вашите данни?

На кого се разкриват данните: куриерски компании, доставчици на услуги, бизнес партньори, публични органи, правителствени органи, изпълнители и т.н.

В някои случаи и само за да изпълним описаните по-горе цели, Вашите данни могат да бъдат споделяни със следните страни:

Данните могат да бъдат предавани и в другите дружества от групата на ВАЛЕНТИС БЪЛГАРИЯ , но при спазване на ограниченията, свързани с предаването на данни, извън рамките на ЕС/ЕИП. При такъв тип обработка, ще бъдат спазени законовите задължения за осигуряване на адекватно ниво на защита и подходящо правно основание.

Във всички случаи преди предаването на данните ще спазим всички законови изисквания, свързани с този тип обработка. Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор, в който изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

  1. За какъв срок съхраняваме Вашите данни?

Ние съхраняваме Вашите данни, доколкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани (вижте горния раздел „Как използваме Вашите данни?“).  Понякога може да съхраним Вашите данни по-дълго, ако се изисква или е позволено от закона. Определяме срока на задържане според следните критерии:

В случай на регистрация при нас, ще съхраняваме данните за и от Вашия профил, докато Вашата регистрация е активна и определен срок сред прекратяването на регистрацията.

За повече информация как и колко време съхраняваме Вашите данни, може да изпратите искане до info@valentis-bg.com.

  1. Как защитаваме Вашите данни?

За да защитим Вашите данни, ще предприемем подходящи технически и организационни мерки в съответствие с приложимите закони за защита на данни и сигурност на данни, включително ще изискваме от нашите доставчици на услуги, бизнес партньори или професионални съветници да използват подходящи мерки, за да защитават поверителността и сигурността на Вашите данни. Ние въвеждаме мерки, за да предотвратим рискове като унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване на или достъп до Вашите данни.

  1. Кое законодателство е приложимо?

Защитата на Вашите лични данни е покрита от Регламент ЕС 2016/679, също известен като Общ регламент относно защитата на данните, както и приложимото национално законодателство за защита на данните на Република България.

  1. Какви са Вашите права по отношение на личните данни

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството права, свързани с личните данни, а именно:

Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени на адрес: гр. София, ул. Източна тангента №161 или на e-mail: info@valentis-bg.com. Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:

Идентификация на лицето – имена и ЕГН;

Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;

Искане – описание на искането.

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на info@valentis-bg.com.

По отношение на всички заявки за упражняване на права, ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно (освен при злоупотреба с предоставените права).

Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви. При упражняването на правата Ви чрез пълномощник, то следва да ни бъде предоставено и заверено пълномощно.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Настоящата политика може да подлежи на изменение, като последно е актуализирана на 04.05.2022 г. Всякакви бъдещи промени или допълнения на настоящата политика ще бъдат актуализирани надлежно и навременно.